• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Projekt „ElektroIT”

Projekt „ElektroIT” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0220/19 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 70( 15K, 55M) uczennic/uczniów i 6 (3K,3M) nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz na uczelni wyższej w okresie do 30.11.2022r.
Grupa docelowa:
- 70 uczennic/ów Technikum w ZST w Czartajewie
technik informatyk - 25os. (23M,2K)
technik mechanik - 12os. (12M)
technik elektryk - 18os.(18M)
technik usług fryzjerskich - 15os. (2M,13K)

- 6 nauczycielek/li (3K,3M) kształcenia zawodowego zatrudnionych w ZST w Czartajewie.

Do głównych rezultatów projektu zaliczymy: zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczennic/ów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 6 nauczycielek/li; zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery; zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.
Główne zadania:
-staże zawodowe dla 40 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 6 nauczycielek/nauczycieli,
-zajęcia laboratoryjne dla 20 uczniów z programowania prowadzone na Uniwersytecie w Białymstoku,
-dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u przedsiębiorców,
-modyfikacja 2 programów nauczania na kierunkach istniejących: technik informatyk i technik elektryk.