• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

„Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”

Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Cel projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów/ uczennic oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.
Główne realizowane zadania to:

-Kursy i szkolenia dla 43 uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy,
-Realizacja dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów z ZSTiO w Łomży,
-Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2021 roku,
-Realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów z ZSTiO w Łomży w 2022 roku,
-Realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSTiO w Łomży,
-Realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej z ZSTiO w Łomży,
-Realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
-Zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa z ZSTiO w Łomży.

Rezultaty projektu:
Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łomży.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020 - 31.10.2022 roku