• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

KOMPETENTNI ZAWODOWCY

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i uczennic oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów Technikum (150 godz.) w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (sierpień 2016r.) i realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla uczniów Technikum (150 godz.) (lipiec/sierpień 2017r.) oraz realizację staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego (40 godz. 14 dni w 2017r.) z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum o profilach wpisujących się w inteligentne specjalizacje w województwie podlaskim: żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, mechanika; a także o profilach: informatyk, ekonomista oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Staże mają charakter wyjazdowy i stacjonarny.

Głównym rezultatem działań podjętych w projekcie będzie podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych łącznie 64 uczniów Technikum oraz aktualizacja i podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Okres realizacji: 01.05.2016 - 31.10.2017

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Pliki do pobrania


Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu: KOMPETENTNI ZAWODOWCY