• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

W marcu 2021r. w Przedszkolu nr 5 w Siemiatyczach „W zaczarowanym lesie” odbyły się Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości dla nauczycieli w ramach projektu „Kreatywny przedszkolak” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dzięki uczestnictwu w nich nauczyciele zdobyli:
- umiejętności tworzenia warunków sprzyjających twórczemu i przedsiębiorczemu myśleniu z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości,
- umiejętności przygotowania zajęć, ćwiczeń, materiałów dydaktycznych z zakresu funkcjonowania pieniądza, sklepów oraz całej gospodarki,
- znajomość technik oraz sposobów wykorzystania materiałów i środków dydaktycznych podczas zajęć z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.

 Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego  Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego  Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego  Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego  Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego